หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการเกษตร รวม ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย(วัดบุญทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาราม(บ้านขลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย(วัดบุญทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านฉลองขวัญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
การอบรม เรื่องการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นจังหวัดและท้องถิ่นอำเภอ ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference)
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565