หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลธงชัย (วัดบุญทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแปลงหมู (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามคอนโดเรือนขวัญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มิถุนายน 2565
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงขอเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางใหม่
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร