บุคลากร

คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม