ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 164
ประเภทหัวข้อวันที่ประกาศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยปลากัด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวม ๑๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุสำนักงาน (รวม ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Toner) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รวม ๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวม ๑๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลองชลประทานหมู่ที่ ๖ - คลองสำมะงา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564