ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 164
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยปลากัด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวม ๑๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (รวม ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ Fuji Xerox Toner) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รวม ๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รวม ๑๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564
จ้างโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลองชลประทานหมู่ที่ ๖ - คลองสำมะงา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564