ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน

5 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เรื่อง หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา และการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน