ประชุมกล่าวชมเชยผู้ปฏิบัติงานเสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด แสงหิรัญ นายกอบต.ธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ธงชัย ได้ร่วมประชุมกล่าวชมเชยผู้ปฏิบัติงานเสียสละเวลาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และมอบใบกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ปฏิงานฯ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลธงชัย

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243