กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด แสงหิรัญ นากอบต.ธงชัย พร้อมด้วย นายชูชาติ ประทุม รองนายกอบต.ธงชัย นายณรรฐพล ภัยลี้ รองนายกอบต.ธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ส.อบต.ธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ธงชัย ร่วมโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 โดยสำนักงานปลัดอบต.ธงชัย ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป โดยศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองเพชรบุรี , เทศบาลตำบลท่ายาง และไร่เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243