ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243