ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบเขาหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
464 หมู่ 8 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ถนนคีรีรัฐยา
ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-780242 โทรสาร : 032-780243