แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563