กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรสิตา ทัพพะรังสี