สภาองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

รองประธานสภา

วิษณุ จ่างศรี