กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการ

เพ็ญพร ลี้เลอเกียรติ